Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

چارچوب پيشنهادي براي اجراي تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران درباره توسعه توان توليد و ظرفيت اشتغال در بخش كشاورزي (مصوب 13/10/1390) – استان كردستان


تاریخ:

توضیحات: چارچوب پيشنهادي براي اجراي تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران درباره توسعه توان توليد و ظرفيت اشتغال در بخش كشاورزي (مصوب 13/10/1390) – استان كردستان

دانلود فایل