Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

ساز و کار پیشنهادی برای توسعه اقتصادی-‌ اجتماعی استان کردستان در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور


تاریخ:

توضیحات: ساز و کار پیشنهادی برای توسعه اقتصادی-‌ اجتماعی استان کردستان در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور

دانلود فایل