Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اشتغال در استان کردستان استراتژی‌های توسعه اشتغال‌گرا و دانایی محور


تاریخ:

توضیحات: سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اشتغال در استان کردستان استراتژی‌های توسعه اشتغال‌گرا و دانایی محور

دانلود فایل