Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

شرح خدمات پیشنهادی پروژه «ارایه راهکارهای عملی تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری سنندج»


تاریخ:

توضیحات: شرح خدمات پیشنهادی پروژه «ارایه راهکارهای عملی تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری سنندج»

دانلود فایل