Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

ضرورت رویکرد استراتژیک به توسعه استان


تاریخ:

توضیحات: ضرورت رویکرد استراتژیک به توسعه استان

دانلود فایل