Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

عوامل توسعه‌نیافتگی مناطق قومی: الگوهای برنامه‌ریزی توسعه، یا نقص و شکست نظام تدبیر استانی؟


تاریخ:

توضیحات: عوامل توسعه‌نیافتگی مناطق قومی: الگوهای برنامه‌ریزی توسعه، یا نقص و شکست نظام تدبیر استانی؟

دانلود فایل