Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

جايگاه حساب ذخيره ارزي در تأمين هزينه انتقال تكنولوژي و اجراي پروژه در صنعت نفت


تاریخ:

توضیحات: جايگاه حساب ذخيره ارزي در تأمين هزينه انتقال تكنولوژي و اجراي پروژه در صنعت نفت

دانلود فایل