Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

بعد از ته‌ کشیدن فرصت‌های اشتغال- چه چیزی رخ می‌‌دهد؟


تاریخ:

توضیحات: لندن- در ماه مارس- 1968، رابرت اف. کندی درباره نخبگان حاکم سخن گفت که تماس با مردم عادی را از دست داده و وضعیت کشور را با تولید ‌ناخالص ملی مورد داوری قرار می‌‌دهند:

دانلود فایل