Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

توسعه


تاریخ:

توضیحات: توسعه فرآیندی است که از تعاملات پیچیده فعالان کثیر به بار می‌آید که بعضی از آن‌‌ها مهمند و بعضی پیش‌پا افتاده.

دانلود فایل