Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

توسعه اقتصادی محصول دانایی


تاریخ:

توضیحات: توسعه اقتصادی هم از لحاظ نظری و هم از جنبة عملی در دو دهه اخیر، در یک برداشت بسیار ساده‌گرایانه در باب اصول پایه‌ای رشد به همگرایی رسیده است. در کامل‌ترین شکل خود، این نظریه بر آن است که رشد اقتصادی به دو عامل نیازمند است: فناوری خارجی و نهادهای مناسب.

دانلود فایل