Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

استراتژی مبتنی بر توسعه گردشگری از دیدگاه توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی


تاریخ:

توضیحات: استراتژی مبتنی بر توسعه گردشگری از دیدگاه توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

دانلود فایل