Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

نقش سرمایه انسانی در توسعه صنعتی برداشتی از جایگاه آموزش در تکوین سرمایه انسانی در اقتصاد و صنعت ایران


تاریخ:

توضیحات: نقش سرمایه انسانی در توسعه صنعتی برداشتی از جایگاه آموزش در تکوین سرمایه انسانی در اقتصاد و صنعت ایران

دانلود فایل