Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

امنیت جامع انسانی


تاریخ:

توضیحات: «امنیّت» را باید در جامعیّت آن مورد تأکید و توجه قرار داد. تأکید بر یک وجه و یا یک مقوله از امنیت نه کار ساز است و نه کارا. اینک که امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری مورد عنایت قرار گرفته است و آن را باید به فال نیک گرفت، جا دارد آن را در بستر گسترده¬تری از امنیت، یعنی امنیت جامع انسانی قرار داد.

دانلود فایل