Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

امنیت دانایی محور


تاریخ:

توضیحات: بین «مطلوبیت آرمانی» با «واقعیت ممکن» نوعی سازگاری تلفیقی لازم است. در مسائل عرفی، باید «واقعیت ممکن» داوطلبانه، همسو با ارزش‌های آرمانی باشد

دانلود فایل